© 2019 by Ofek Avshalom

Photography: Ofek Avshalom

Model: Dana Goor

Wardrobe: private collection

For Iconic Artist Magazine